Mr. Mangal Bahadur Sarki

Name: Mr. Mangal Bahadur Sarki

Designation: General Secretary
Phone: 9848650497
Email: mangal.sharki@freedhaliya.org
Other Details: